Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej
z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej
w czasie epidemii COVID-19

 

Celem wdrożenia procedur jest:

 1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
 4. kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§1
Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece

 1. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki dla użytkowników:
  Biblioteka Główna, ul. Bożniczna 21 – 8.00-16.00
  Filia nr 1, ul. Górnicza 12 – 8.00-16.00
  Filia nr 2, ul. Obrońców Pokoju 1 – 8.00-16.00
  Filia nr 3, ul. Jaśminowa 4 – 8.00-16.00
  Filia nr 4 w Zakrzowie – 9.30-15.30
 2. W soboty biblioteka pozostaje zamknięta.
 3. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.
 4. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczalnie.
 5. Czytelnie prasy i książek pozostają zamknięte.
 6. Stanowiska komputerowe dla czytelników zostają wyłączone z użycia.
 7. Do odwołania zawieszone zostają usługi typu ksero, skanowanie i wydruki.
 8. Ogranicza się wolny dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Zbiory podaje bibliotekarz.
 9. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece do 1 osoby. Należy przy tym zaznaczyć, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
 10. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach każdej placówki.
 11. Użytkownikom zaleca się stosowanie elektronicznej lub telefonicznej formy zamawiania i rezerwacji zbiorów.
 12. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych, chust, szalików itp.
 13. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 2 m.
 14. Stanowiska bibliotekarzy ustawione są przy wejściu do pomieszczenia i wyposażone w przesłony z pleksi.
 15. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki).
 16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 17. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.

§2
Postępowanie ze zbiorami

 1. Zbiory wypożyczane do domu wydawane są wyłącznie przez pracownika zaopatrzonego w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
 2. Bezpośredni kontakt ze zwracanymi egzemplarzami winien być ograniczony. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio przez czytelnika do pudełka ustawionego przy stanowisku.
 3. Przyjęte zbiory, oznaczone datą zwrotu, podlegają kwarantannie na okres 5 dni.

§3
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.
 2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
 4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§4
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

 1. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m.
 2. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
 3. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych oraz rękawic jednorazowych.
 4. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 2 m między pracownikami.
 6. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki.

§5
Obowiązki pracownika

 1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
 2. Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę lub maseczkę) oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 2 m).
 4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
 9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

§6
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem

 1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej: nr tel. 817523167, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
 5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteka-leczna.pl